==================================================
Merupakan doa dari Sayyidinia Al Imam Abu Hasan As-Syazilli
==================================================

MUSTIKA MULTI FUNGSI 2BISMILLAH HIRROHMAN NIRROHIIM

ALLOOHUMMA YAA KAAFI IKFINII NAWAA’IBAD DUNYAA, WA MA SHOO’IBAD-DAHRI WA DZULLAL FAQRI.

ALLOOHUMMA YAA GHONIY, AGHNINII BI GHINAAKA ‘AMMAN SIWAAKA, WA BI JUUDIKA WA FADH-LIKA  ‘AN-KHOLQIKA

FAINNAKA QULTA WAQOULUKAL HAQQUL MUBIIN. “UD ’UUNII ASTAJIB LAKUM”

DA ’AUNAAKA KAMAA AMARTANAA, FAS-TAJIB MINNAA KAMAA WA ’ADTANAA.

ALLOOHUMMA YAA MUGHNI, AS ALUKA GHINAKAD-DAHRI ILAL ABADI

ALLOOHUMMA YAA FATTAAH,  IFTAH LII BAABA ROHMATIKA, WA ASBIL
‘ALAYYA SITRO INAAYATIKA, WA SAH-KHIR LII KHOODIMA HAADZIHIL ASMAAI, BI SYAI-IN ASTA ’IINU BIHII ‘ALAA MA ’AAYISYII, WA AMRI DIINII WADUN-YAAYA, WA AAKHIROTII, WA AAQIBATI AMRII, WA SAKH-KHIRHU LII KAMAA SAKHORTAR – RIIHA WAL INSA WAL JINNA WAL WAH-SYAA WATH-THOIRO LI NABIYYIKA SULAIMAAN ABNI DAAWUUDA ‘ALAIHIMAS SALAAM

WA BI AHYAA, SYAROOHIYAA, ADUUNAAYA, ASH-BAAUTI AALI SYADAAYA

YAAMAN AMRUHUU BAINAL KAAF WA NUUN

INNAMAA AMRUHUU IDZAA AROODA SYAI-AN AYYA-QUULA LAHUU KUN FAYAKUUN.

FA SUB-HAANAL-LADZII BIYADIHII MALAKUUTU KULLI SYAI-IN WA ILAIHI TURJA’UUN.

SUMBER

Advertisements