Share info!
Cara memanfaatkan pengeluaran tagihan jadi penghasilan jutaan tanpa modal!

 

Tawasul versi daerah Jawa Barat

Apakah yang dimaksud tawasul ?

Tawasul adalah berdoa memohon hanya kepada Allah, hanya memakai wasilah (perantara) kepada Nabi, orang shaleh, amal shaleh, yang memang diperintahkan.

Salah satu landasannya adalah :
Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah Kepada Allah dan carilah jalan (wasilah) yang mendekatkan diri kepada-Nya, …. (QS. 5:35)

Tawasul hanyalah perantara untuk menguatkan doa kita kepada Allah, menguatkan keimanan dan ketenangan hati kita. Sebelum tawasul sebaiknya kita memakai minyak/wewangian tanpa alkohol atau dengan membakar buhur dari kayu gaharu atau cendana untuk menambah kekhusukan kita. Banyak macam cara bertawasul salah satunya Tawasul versi Jawa Barat ini.

Dalam tawasul versi Jawa Barat ini identik dengan tercantumnya beberapa ‘ikon’ atau nama-nama orang-orang salih yang memang berlokasi di daerah Jawa Barat (Cirebon, Banten, Ciamis, Cianjur, Bandung, dan lainnya).
Tapi bukan berarti hanya untuk orang Jawa Barat 🙂 Tetap secara umum – semua waliyulloh masuk dalam daftar tawasul.. 🙂

Tawasul versi daerah Jawa Barat

Syahadat 3x… Istighfar 3x… Sholawat 3x…
Wa la haula wa la quwata ila billahil- ‘aliyil-azhim

Innalloha wa malaa-ikatahuu yusholluuna ‘alaa nabiyy, yaa ayyuhal-ladziina aamaanuu shallu ’alaihi wa saliimuu taslimaa ……….. (Allohumma sholi wa salim wa barik alih)

Ya hayyu ya qoyyum 3x…

 • Salammulloh ya saddah, minar-rohmani yag-sakum, ibadalloh jinakum, qosad-nakum tolab-nakum
 • Tu’i nunaa tugisunaa, bihim-matikum wajad wakuum, fa’ah-bunaa wa’-tunaa, athoyakum hadayaakum
 • Fala-khoyab-tumu dzanni, fahasakum wahasakum, said-naidz atainakum, wafudz-naa hiina zurnakum
 • Fakumuu wasy-fa’u fiinaa, ilaar-rohmaani maulakum, asaa nah-dzo asa nu’-tho, mazaayaa min majayakum
 • Asanad-dhroh asa rohmah, tagh-sanaa wagh-sakum, salam-mulloh hayyakum, wa ain-nulloh tar’-akum
 • Washollallohu maulana, wasal-lamaa atai-naakum, alal-mukhtar syaifuna, wamun-qiduna wa iyaakum
 • Ibadaalloh rijaalalloh, aqi-tsunaa liaj-lillah, wa kunu aunanaa fillah, asa nahdzo bi fadh-lillah
 • Wayaa aktob wayaa anjab, wayaa saadatu ya ahbab, wa antum ya ulil albab, ta-’alau wanshuruulillah
 • Saalnakum saalnakum, walizulfa rojau-naakum, wafi amrin gosad-nakum, fasuddu ajmakum lillah
 • Fayaa robbi bi saadati, tahaqok-li isyaaroti, asaa tati bisaaroti, wa yas-fu waktuna lillah
 • Bi kasbil-huj-bi an aini, warofiil-baini min baini, wa thomsil kaifi wal-aini, binuri wajhi ya-Allah
 • Shallatullohu maulana, alaa man bil huda janaa, waman-bil-haki aulana, syafiil-kholki indallah;

Dilanjutkan :

 • Alaika ya rasullulloh, alaika ya habiballoh, alaika sholawatulloh, wa alaika salam-mulloh
 • Tawa salna bi bai-tillah, wa bi man-khoiri khol-killah, wa jami’ auliya’-illah, bi ’al Muhammad shallallohu
 • Ya dzaljalali wal ikrom, amit-na alaa dinil islam, wa ‘al-limna ma lam na’-lam, bi al Muhammad shallallohu
 • Ya Allah robbal alaamin, ij-ma’na-minas-shollihin, wa ad-khilnaa fi syaakirin, bi al Muhammad shallallohu
 • Ya robbana khairal kodi, kul afalina tartadli, wakuul hajaatina iqdi, bi al Muhammad shallallohu
 • Ya maulana Allahu shomad, amitnaa fi hub Muhammad, wa fii hub ali Muhammad, bi al Muhammad shallallohu
 • Ya Allah robbal barroya, amitnaa fi sabilillah, wa fi nash-ri ulumillah, bi al Muhammad shallallohu
 • Ya Arhamar-rohimin, igfir-lana dzunubana, wagh-fir warham usrotanaa, bi al Muhammad shallallohu
 • Wagh-fir warham walidina, wagh-fir warham aj-dadana, wagh-fir warham asatid-na, bi al Muhammad shallallohu
 • Ya allah ghofirol ‘ibad, igh-fir lil-muslimiina wal muslimat, wagh-fir jamii-’il khooti-‘at, bi al Muhammmad shallallohu
 • Wagh-fir rohman ahab-bana, was-fi ya syafi mardhonaa, sit-ron jamilan ‘is-turna, bi al Muhammmad shallallohu
 • Ya man arsal khoirol anam, ya rohman munjilal qur’an, tsabitna-yauma tazil aq-dam, bi al Muhammad shallallohu
 • Ya qohar ya hafidhona, damirillah man adana, ah-likillah man adana, bi al Muhammad shallallohu
 • Ya jabbar ya kholikona, min sar-dzil-hasan saliimna, min jamil fitan ih-fad-na, bi al Muhammad shallallohu
 • Allah tawatub-alaina, yasir lana umurona, wasroh-lana sudurona, bil al Muhammad shallallohu
 • Wal tub-binaa ya Maulana, wa suuhina wa ahlina, wa man ahsana ilaina, bi al Muhammad shallallohu
 • Wat-tuf bimu saidina, fi bina majalisina, wakul ahli qor-yatina, bi al Muhammad shallallohu
 • Wahdinalloh wa wafiq-na, wahdinalloh juriyatina, wa wafik-hum ya Maulana, bi al Muhammad shallallohu
 • Waj-‘al humus soolihinna, sumastajib dawatina, bil ijabah ajil lana, bi al Muhammad shallallohu
 • Sholli wa salim ya Maulana, alaa rosul syafi-’ina, wa al wasoh-bi Maulana, bi al Muhammad shallallohu
 • Ya allah lana bil qobul, ya hayyu lana bil qobul, ya qoyyum lana bil qobul, bi al Muhammad shallallohu.

Kemudian kirim Alfatehah :

 1. Ila hadhrotin Nabiyyil Musthofa Sayyidina Rosullillahi Shollallohu Alaihi Wa sallam, wa alaa alihi wa as-haabihii wa aj-wajihii wa dzur-riyatihii wa ahli baitihi ajma’in … Al-Fatihah…
 2. Ila hadhrotin nabiyullah Sayyidina Adam AS, wa Sayyidina Hidir AS, wa Sayyidina Idris AS, wa Sayyidina Nuh AS, wa Sayyidina Ibrahim AS, wa Sayyidina Ismail AS, wa Sayyidina Yusuf AS, wa Sayyidina Musa AS, wa Sayyidina Daud AS, wa Sayyidina Sulaiman AS, wa Sayyidina Isa AS, wa Sayyidina Yunus AS … Al-Fatihah…
 3. Illa hadroti alaika ya abdi Alloh ya malaikatulloh, khususon illa hadroti ya Sayyidina Jibril AS, wa Sayyidina Mikail AS, wa Sayyidina Isrofil AS, wa Sayyidina Izroil AS, wa Sayyidina Munkar AS, wa Sayyidina Nakir AS, wa Sayyidina Roqib AS, wa Sayyidina Atib AS, wa Sayyidina Malik AS, wa Sayyidina Ridwan AS, wa Sayyidina Malaikat Rahmat, wa Sayyidina Malaikatil-hamal moqorrabin wa Sayyidina Malaikat Ruh…Al-Fatihah…
 4. Ila hadhrotin Shohabati Rosulillahi Shollalohu alaihi Wasalam. Sayidina Abu bakar, wa Sayyidina Umar ibnu Khotob, wa Sayyidina Ustman ibnu Affan, waSsayidina Ali ibni Abi Tholib rodhiallahu wa anhum, wa awladihim wa zuriyatihim, annalloha yan-fa’una min barokatihim wa asro-rihim wa anwarihim wa uluumihim wa nafa-hatihim fid-dini wad-dun-ya wal-akhiroh… Al-Fatihah…
 5. Ila hadrotin Imam Mazhibul Arba’ah wa Sayyidina al- imam Maliki RA, wa sayidina al-imam Hambali RA, wa sayidina al-imam Syafi`i RA, wa sayidina al-imam Hanafi RA, annalloha yan-fa’una bibarokatihi wa asrorihi wa anwarihi wa ulumihi fid-dini wad-dun-ya wal akhiroh…Al-Fatihah

***

 1. Al fatihah : Tsuma ila ruhi sayidina Al Muhajir ilalloh Al imam Ahmad bin Isa wa Sayidina Al fakih al Muqoddam Al imam Muhammad bin Ali ba Alawi wa ushulihim wa furu’ihim wa dzaawil huruki alaihima ajma’in;
 2. Wa tsuma ila arwahi Al imam Alwi Al Gusyuri wa sayidina Al imam Ali Algusyuri wa sayidina Al imam Muhammad bin Ali Maula Dawilah wa Sayidina Al imam Abdur-rohman bin Muhammad Assegaf ba Alawi;
 3. Tsuma ila arwahi Al habib Al imam Abi bakrin As-sakron wa sayidina Al habib Al imam Umar Al Muhdor wal habib Al imam Abdulloh wa ikhwanihim wa awladihim wa dzuriyatihim
 4. Tsuma ila ruhi Al Habib Al imam Ali bin Abi Bakrin as-sakron tsuma ila arwahi sayidina Al imam Badawi wa Syeh Abdul Qodir Jaelani wa awladihim wa dzuriyatihim, annalloha yan-fa’una min barokatihim wa asrorihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa-hatihim fid-diini wad-dun-ya wal akhiroh… Al-Fatihah…
 5. Al-Fatihah : Ila ruhi shohibur-rotib sulthonul mala imamil auliya’i wa ghautsil akabir Syamsi Syumus Muhyin-nufus Al Arif billahi Al habib Al imam Abdullah bin Abi Bakrin Al idrusi Al akbar, annollaha yan-fa’una bi barokatihi wa asrorihi wa anwarihi wa ulumihi fid-dini wad-dun-ya wal akhiroh… Al-Fatihah…
 6. Al-Fatihah : Ila arwahi auladihim Al habib Al imam Al quthub Al adani Abi Bakrin wa ikhwanihim Al habib Alwi wal habib Syeikh wal habib Husein wa jami’i arwahi silsilatil idrusiyah wa Sadatina Ali Bani Alawi wa muhib-bihim ainama kanu arwahuhum min masyarikil-ardi ila maghoribiha, annalloha yan-fauna min barokatihim wa asrorihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid-dini wad-dun-ya wal akhiroh… Al-Fatihah…
 7. Al fatihah : Ila arwahi sayidina fahril wujud Al imam As-syaikh Abi Bakrin bin Salim, Al imam Aqil bin Salim wa ikh-waanihim wa ushulihim wa furu-’ihim, Tsuma ila arwahi Syeh Yusuf bin Abid al Hasani, Tsuma ila arwahi Al habib Ahmad bin Muhammad Al Habsyi (Maulana Syiib) wal habib Abdur-rohman bin Muhammad Maula Taris, Tsuma ila arwahi quth-bil An-fas Sayidina Al imam Al habib Umar bin Abdurrahman Al athos wa ushulihim wa furu’ihim, Wa ila ruhi Sayidina Al imam quth-bil Irsyad Al habib Abdullah bin Alwi Alhadad wa ushulihim wa furu’ihim wa jami’i arwahi talamidihim ajma’in wa ushulihim wa furu’ihim, Tsuma ila ruhi Sayidina Al imam Abdurrahman bin Musthofa Al idrus (Maulana Masr), Wa tsuma ila ruhi Sayidina Al habib Zainal Abidin bin Ahmad Al idrus wa Sayidina Al habib Abdullah bin Alwi Al idrus (Maulana Sibi) wa ushulihim wa furu’ihim, Wa tsuma ila arwahi Sayidina Al habib Ali bin Muhammad Al Hab-syi wal habib Hasan bin Soleh Al bahar wal habib Ahmad bin Muhammad Al Muh-dhor wa awladihim wa dzuriyatihim, Wa tsuma ila arwahi ahli baghi wal ma’-la wa ahli jan-bali wal furaid wa jami’i arwahi aba-ina wa aj-daadina wa as-lafina Ya tarim wa ah-laha Ya tarim wa ahlaha Ya tarim wa ahlaha, annalloha yan-fauna ya tarim bi karomatihim wa anwarihim wa ulumihim wa asrorihim wa nafa-hatihim fid-dini wad-dun-ya wal akhiroh… Al-Fatihah…
 8. Al-fatihah : Ila arwahi jami’i syuhada-il Islam fi biladina Indonesia mits-lal imam ad-dini ilalloh warosulihi Sunan Syeh Maulana Qubro wa Sunan Maulana Malik Ibrahim wa Sunan Ampel Ahmad rahmatullah wa Sunan Giri wa Sunan Drajat wa Sunan Bonang wa Sunan Gunung Jati Maulana Syarif Hidayatullah wa Sunan Kudus Maulana Jafar Sidik wa Sunan Muria wa Sunan Kalijaga, Wa tsuma ila arwahi Sunan Sulthonu Maulana Hasanuddin wa ibnihi Maulana Yusuf, Wa ila ruhi Maulana Syarif Husain ba’bud al Bantani wa ushulihim wa furu’ihim, Tsuma ila arwahi Sunan Bungkul wa Sunan Sasak, Tsuma ila arwahi Sunan Pamijahan Syeh Muhyiddin wa Syeik Mansur wa Syeh Mbah Dalem wa Syeh Nawawi Tanara wa Syeh Asnawi Caringin wa Syeik Muhammad Arsad Al Banjari wa jami’i Sunan wa Suhada wa Sholihin bi ‘annalloh Karim Yuli darojatihim fil jannah wa yu-‘idu alaina min barokatihim wa asrorihim wa ulu-mihim wa nafa-hatihim fiddini waddun-ya wal akhiroh… al-Fatihah
 9. Al-fatihah : Ila hadroti shohibul wilayah wal maqom Al habib Al imam Al Quthub Husain bin Abi Bakrin Al Idrus (luar batang), Tsuma ila arwahi Al habib Muhammad bin Umar Al Qudsi (Kp. Pandan) wal habib Ali bin Abdurrahman Ali ba alawi wal habib Abdurrahman bin Alwi Asyaatiri wa usulihim wa furu’him, Tsuma ila arwahi Al habib Abdullah bin Muhsin Al athos wa usulihim wa furu’ihim wal habib Muhammad bin Tohir Al hadad wa awladihim Al habib Alwi wal habib Husain bin Muhammad bin Tohir Al hadad wal habib Ahmad bin Abdullah bin Tolib Al athos wa ushulihim wa furu’ihim, Tsuma ila arwahi Al habib Syeh bin Ahmad ba faqihi wa akhi-hi Al habib Muhammad ba faqihi wal habib Ali bin Shofi Assegaf wal habib Abdul Qodir bin Ahmad bin Qutban Assegaf wal habib Muhammad bin Idrus Al Habsyi wal habib Muhammad bin Ahmad Al Muhdhor wa ushulihim wa furu’ihim, Wa tsuma ila arwahi Al habib Alwi bin Muhammad bin Hasyim Assegaf wal habib Al qutub Abi Bakrin bi Muhammad Assagaf wal habib Ja’far bin Saughon Assagaf wa ushulihim wa furu’ihim, Tsuma ila arwahi Al habib Usman bin Abdullah bin Yahya wal habib Abi Bakrin bin Umar bin Yahya wal habib Musthofa bin Jainal Abidin Al Idrus wa akhi-hi Al habib Husain Al Idrus wal habib Abdul Qodiri bin Alwi Assagaf, Tsuma ila arwahi Al habib Muhammad bin Husain Al Idrus wa ikhwanihi Al habib Muhammad Mastur wa Abdullah bin Husain Al Idrus, Tsuma ila arwahi Al habib Ahmad bin Alwi Al Hadad (Kuncung) wal habib Ali bin Abdurraman Al Habsyi wa habib Muhammad bin Ali Al Habsyi wal habib Ali bin Husain Al athos wal habib Muhsin bin Muhammad Al athos wal habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Tsuma ila arwahi Al habib Jain bin Abdullah As-sholabiyati Al Idrus wal habib Abi Bakrin bin Salim Al Idrus wal habib Muhammad bin Ahmad Al Hadad wal habib Abdullah bin Muhammad Al Idrus wa ushulihim wa furu’ihim, wa tsuma ila arwahi Al habib Abdullah bin Ali Al Hadad wal habib Idrus bin Salim Al Jupri wal habib Sholih bin Muhsin Al Hamid wal habib Husain bin Hadi Al Hamid, Tsuma ila ruhi Al habib Abdul Qodir bin Ahmad Bil Faqih wa awladihi, Tsuma habib Ahmad bin Ghulub Al Hamid wal habib Muhammad bin Husain Ba’bud wal habib Hamid bin Muhammad Assirri wal habib Umar bin Ismail bin Yahya wal habib Salim bin Thoha Al Hadad wal habib Husain bin Abdullah Al Hamid wal habib Abbas bin Abi Bakrin Al Idrus wal habib Hadi bin Abdullah Al Haddar wal habib Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al athos wal habib Umar bin Muhammad bin Hud Al athos wal habib Abdullah bin Husain Assami Al athos wa ushulihim wa furu’ihim, Tsuma ila arwahi walidina wa ma sayidina fiddini wa jami’i arwahi auliya wa sholihin fihadzihil bal-datan khususon wa buldanil muslimiina amanah.
  Analloha yan-fa’una bi karomatihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fiddini waddun-ya wal akhiroh, Tsuma ila arwahi amwatina wa amwatil muslimina walmuslimat wal mu’minina wal mu’minat, wa ila hadroti nabiyil musthofa Muhammadin Sholallohu alaihi wasallam…… Al-Fatihah
 10. Al-fatihah : Tsuma ila hadroti khususon Syeh Aliyuddin wa Syeh Subakir, Wa tsuma ila ruhi Syeh Samsuddin As-sumatroni, Wa ila ruhi Syeh Magelung Sakti wa Syeh Tholabuddin wa Syeh Tolhan wa Syeh Dzatil Kahfi wa Syeh Bayanilah, Tsuma ila ruhi Syeh Lemah Abang wa Nyimas Gandasari wa Nyimas Panata Gama wa Syarifah Muda’im wa Nyimas Palungwati wa Nyimas Palung Anten, wa ila hadroti Pangeran Jaya Kusuma wa Pangeran Jaya Lelana wa Pangeran Jayatawa wa Pangeran Alas Konda wa Pangeran Luhung wa Pangeran Lobama wa Pangeran Cakra Buana wa Pangeran Badar Pangeran Adi Patih Keling wa Pangeran Garuda wa Pangeran Samudra, wa ila hadroti Ki Gede Gringsing sau-ul-lillahi lahum.. Al-Fatihah…
 11. Al-fatihah : Ila ruhi Sultan Maulana Hasanuddin wa Syeh Maulana Yusuf wa Syekh Suma, ila ruhi Pangeran Arya Dilah wa Ki buyut Semarang wa Syeh Tubagus Ahmad bakri bin Tubagus Sidan wa illa hadroti khususon Shohibul Wilayah Pamijahan Kotib Muwahid (Raden Ali Akbar) wa Tubagus Ratim wa Tubagus Raden Atam wa ila hadroti Mbah dalem Raden Sacaparana (Ki Gede Bongkok) wa ila ruhi Raden Yuda Negara wa Nyimas Tangajiah Wapandita Rukminta Rukmana wa Syeh Dalem Jiwa Manggala wa Syeh Abdul Qohar (Pandawa) wa Syeh Abdul Qorib, annalloha yanfa’una min barokatihim wa asrorihim wa anwarihim wa ulimihim wanafa-hatihim fiddini waddun-ya wal akhiroh … Al-Fatihah
 12. Al fatihah : Ila hadroti shohibul wilayah Cirebon wa ila hadroti ki gede Alang-alang wa mbah Kuwu Sangkan Urip, pangeran Walang Sungsang Cakra Buana wa Syech Nurjati wa Syech Nurbayan wa Sunan Gunung Jati Kanjeng Sinuhun Syech Syarif Hidayatulloh wa nyi mas Mendung Jaya wa nyi mas dewi Larasantang ( syarifah Mudaim ) wa nyi mas Pakungwati wa nyi mas Gandasari wa ratu Pambayun wa Pangeran Pasarean (kesepuhan) wa Pangeran Jaya lelana wa Syech Sabakingkin wa Pangeran Bratakalana wa Ratu Winoman wa Pangeran Trusmi wa Pangeran dipati Cirebon wa Panembahan Ratu wa Pangeran Pasarean Kanoman wa penambahan Girilaya wa Sulthon Raja Samsudin wa ki gede kemlaka wa ki gede sampang wa Pangeran Kejoran wa kigede Pilang wa nyimas Cendini wa nyimas Tutuk wa ki buyut mudji wa kibuyut Kilayaman wa Ki Sapu Angin, bi annalloh yu’li darojatihim fi-ljannah wayu-‘idu alaina min barokatihim waasrorihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa-hatihim fiddini waddun-ya wal-akhiroh … Al fatihah
 13. Al fatihah : Ila hadroti shohibul wilayah Banten wa ila hadroti Sultan Maulana Hasanudin wa sultan maulana Yusuf wa sultan maulana Muhammad wa sultan Maulana Abdul Mafahir (M. Abdul Kadir) wa sultan maulana Agung Abu Fattah (Tirtayasa) wa sultan maulana Ansor Abdul kohar wa Sultan Abdul Fattah Muhammad Syafei wa sultan maulana Mukasin Zainal Abidin wa sultan maulana Syarif Zainal Asikin (Pangeran Jayakarta) wa Ki Muhammad Soleh wa Ki Kolil Menes wa Nyi Ratu Haji Muhamad Keneri Serang wa Nyi Mas Bayi wa Wali Idrus wa Wali Daud Saketi wa Embah Nurjem Saketi wa Embah Pangeran Pinayingan wa embah Kidang Panyawang Tando Pandeglang wa Embah Mundinglaya Dikusumah wa Embah Datuk Abdul Rahman wa embah Mansyur Kencana Gunung Malang wa Syech Yusuf Ciampea wa Ki Nawani Tanah Hara wa Ki Asnawi wa Ki Agung Caringin wa Tubagus Samsudin Parigi Ciomas, bi annalloha yu’li darojatihim fil-jannah wayu-‘idu alaina min barokatihim waasrorihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa-hatihim fiddini waddun-ya wal akhiroh … Al fatihah
 14. Al fatihah : Ila hadroti shohibul wilayah Panjalu Ciamis wa ila hadroti Prabu Cakradewa wa Prabu Sang Hyang Baros Ngora (Syeh Abdul Iman) Prabu Haryang Kencana wa Kada Cayut Marta Baya wa Prabu Haryang Sancang Kuning wa Guru Aji Kampung Jaya wa Kyai Panghulu Gusti, wa Kyai Demang Prajasasan, bi annalloha yu’li darojatihim fil-jannah wayu’idu alaina min barokatihim waasrorihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fiddini waddun-ya wal akhiroh … Al fatihah…
 15. Al-fatihah : Ila hadroti Shohibul wilayah Garut Sunan Rahmat Suci Godog (Prabu Kian Santang) Sembah Dalem Pagar Jaya Santowan Marjaya Suci wa Kholifah Agung wa Syarifah Agung wa Syarifah Suci wa Eyang Rosul wa Adipati Akur wa Nyimas Dewi Srigan Sumirat wa Nyimas Dewi Sari Bumi wa Nyimas Dewi Sari Dunya wa Prabu King-king wa Eyang Anom Cahya wa Ibu Ratu Suryadiningrat wa Eyang Nuryayi wa Pangeran Papak wa Syekh Jakariya wa Syeh Ja’far Siddik Sembah Dalem Pamudan wa Syeh Sarif Muhammad wa Eyang Buyut Gambreng wa Eyang Imam wa Eyang Inge’ wa Eyang Abdul Mantar wa Eyang Wira Suta wa Eyang Mabrib wa Eyang Kerta Yuda wa Eyang Suhendro bin Afan, annalloha karim yu’li darojatihim fil-jannah wa yu’idu allaina min barokatihim wa asrorihim wa anwarihim wa ulumihim fiddini waddun-ya wal akhiroh … ……Al fatihah…
 16. Al-fatihah : Ila hadroti Leluhur Prabu Ratu Galuh wa Prabu Munding Sari wa Ratu permana matadikusumah wa Ratu Galuh, maharaja Sakti wa Prabu ciung wanara (ratu ayu dewi purbasari) wa Prabu Lingga Hiyang wa Prabu Lingga Wesi wa Prabu Munding Kawati wa Prabu Angga Larang wa Prabu Siliwangi wa Prabu kantangan ratu carita wa Nyi dewi rara santang wa sunan cerenda wa Pangeran santri kusumah dinata (puncak harum), annalloha karim yu’li darojatihim fil-jannah wa yu’idu allaina min barokatihim wa asrorihim wa anwarihim wa ulumihim fiddini waddun-ya wal akhiroh … Al fatihah…
 17. Al-fatihah : Ila hadroti Shohibul wilayah Ciamis wa Nyi Dewi Subang Karancang wa Maharaja Cahya Sangiang wa Maharaja Cinta Permana wa Kyai mas adipati imbanegen wa Dalem Panji jayanegara wa Dalem Angga Praja wa Dalem Angga Naga wa Dalem Suta Dinata I wa Kusumah Dinata wa Kusumah Dinata I wa Jaga Baya wa Nata Kusumah wa Surapraja wa Nata Negara wa Suta Wijaya wa Wiradikusumah wa Adikusumah wa Kusumah Diningrat wa Kusumah Subrata wa Sastra Winata wa Sunarya wa Ardi wa Dinda Kusumah, annalloha karim yu’li darojatihim fil jannah wa yuidu allaina min barokatihim wa asrorihim wa anwarihim wa ulumihim fiddini waddun-ya wal akhiroh … Al fatihah
 18. Al-fatihah : Ila hadroti Shohibul wilayah Sumedang wa Nyi Dewi Subang Karancang wa Pangeran Husan Hilun wa Pangeran Rangga Gempol wa Pangeran Geode wa Pangeran Gempol II wa Pangeran Panebahan wa Eyang Jaya Perkasa wa eyang Terong Peot wa eyang Kondang Hapa wa eyang Kondang Hawu wa eyang Kapangan, annalloha karim yu’li darojatihim fil jannah wa yuidu allaina min barokatihim wa asrorihim wa anwarihim wa ulumihim fiddini waddunya wal akhiroh …Al fatihah…
 19. Al-fatihah : Ila hadroti Shohibul wilayah Bandung wa Nyi Dewi Intan Dewata wa Prabu Permana Dipuntung wa Prabu Sunan Dalem Rumadewa wa Sunan Darma Kingking wa Sunan Rangga Lawe wa Dalem Wiranata Kusumah wa Dalem Adikusumah wa Dalem Anggadiraha I wa Dalem Anggadiraha II wa Dalem Anggadiraha III wa Dalem Wiranata Kusumah II (dalem Kaum), annalloha karim yu’li darojatihim fil jannah wa yuidu allaina min barokatihim wa asrorihim wa anwarihim wa ulumihim fiddini waddun-ya wal akhiroh …Al fatihah…
 20. Al-fatihah : Ila hadroti Shohibul wilayah Cianjur wa Nyi Raden Mayang Kusumah wa Nyi Rangga Mantri wa Sunan Wanaperi wa sunan Ciburang wa Dalem Ari Wangsa Gaprana wa Dalem Wiratanudatar wa Dalem Arya Yudanegara wa Dalem Cakrayudha wa Dalem Cakradiraja wa Dalem Rangga Yudasasana wa Dalem Yuda Angrana wa Nyi Raden Pamedang Kusumah wa Kyai mas Cakra Manggala wa Nyi Raden Arsanegara wa Nyai Indra kusumah wa Patih Surapradja wa Raden Rangga Mada Madja wa Eyang Ider Buana Sangga Buana wa Eyang Pandita Kianjar wa Eyang Ratu Sunda wa Eyang Ratu Purnakalih wa Eyang Setra Langit Langlang Jagat wa Eyang Prabu Wangsa Goparna wa Eyang Haji Surya Kencana wa Nyi Ending Sukesih wa embah Badigil ( anak kaur sejagad), annalloha karim yu’li darojatihim fil jannah wa yu’idu allaina min barokatihim wa asrorihim wa anwarihim wa ulumihim fiddini waddun-ya wal akhiroh … ……Al fatihah…
 21. Al-fatihah : Ila hadroti Shohibul wilayah Bogor wa embah Dalem Batu Tulis wa embah Rangga Gading wa embah Jepara wa embah Jelug wa embah Dato wa embah Kair wa embah haji Naidan wa embah Raksa Pilar Pabaton wa embah dalem Kedung Badak wa embah dalem Kumentir wa embah dalem Sair wa eyang Prenggang Jaya wa eyang Diah Nursita wa eyang Rangga Wulung wa eyang Dasiah wa eyang Kertanegara wa eyang Serangka Golok wa eyang Prabu Susik Tunggal wa eyang kyai jembar Wulung wa ibu dewi Seta wa eyang Congkreng Salaka Domas (embah Jambrong), annallaha karim yu’li darojatihim fi ljannah wa yu’idu allaina min barokatihim wa asrorihim wa anwarihim wa ulumihim fiddini waddunya wal akhiroh … Al fatihah…

|sumber artikel|

Advertisements